Artikel 1. Preambule – definities

1.1  De term(en):

- “algemene voorwaarden” verwijzen naar de hierna vermelde voorwaarden,
- “site” verwijst naar de internetsite van Buissonnière waartoe men zich toegang kan verschaffen op het adres www.buissonnière.com,
- “product(en)” verwijst naar het(de) product(en) dat(die) via de site worden verkocht.
- “verkoper” verwijst naar de N.V. Buissonnière, ingeschreven in de KBO onder het nr. 0439.812.351, met hoofdkantoor gelegen te 1300 Wavre, Boulevard de l’Europe 145.
- “gebruiker” verwijst naar de persoon die de site raadpleegt en er iets koopt.
- “partijen” verwijst gezamenlijk naar de gebruiker en de verkoper.

1.2 Iedere verkoop van producten op de site wordt door deze algemene voorwaarden geregeld.

1.3 Door op de site een bestelling te plaatsen, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden als diegene die van toepassing zijn op zijn bestelling, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die ervoor op de site stonden.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op gebruikers die natuurlijke persoon zijn en geen handelaar.

1.5 De gebruiker die op de site een product wenst te kopen, verklaart dat hij over  volledige rechtsbekwaamheid beschikt. Onbekwaamverklaarden in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kunnen in geen geval iets kopen op de site of moeten dit doen via en op verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient zich aan deze algemene voorwaarden te houden.

1.6 Mocht een of andere denkbeeldige situatie niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld, dan dient men te refereren aan de gebruiken die in België gelden in de sector van de verkoop van op afstand.


Artikel 2. Beschrijving en beschikbaarheid van de producten

2.1 De te koop aangeboden producten zijn deze die samen met een beschrijving van hun hoofdkenmerken op de site staan op de dag en het tijdstip dat de gebruiker de site raadpleegt, dit zolang de voorraad strekt.

2.2 De verkoper stelt alle redelijke middelen in het werk om de beschikbaarheid van de producten in realtime op de site weer te geven. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht het product niet meer voorhanden zijn en hij daardoor de door de gebruiker bevestigde bestelling niet kan uitvoeren.

2.3 Mocht een van de bestelde producten niet voorhanden zijn, dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht en krijgt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. In dit tweede geval krijgt hij het bedrag van zijn bestelling, mocht hij die al betaald hebben, terugbetaald.

2.4 De foto's, de teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren zijn niet bindend. Mochten deze foto's en/of teksten fout zijn, dan kan de verkoper hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe de fouten of weglatingen op de site zo spoedig mogelijk nadat hij ervan op de hoogte is gebracht, te verbeteren.


Artikel 3. Koopprijs en voorbereidings- en leveringskosten

3.1 Koopprijs van het product

3.1.1  De prijs van elk artikel (hierna « aankoopprijs » genoemd) staat op onze website vermeld in de munteenheid van het betreffende land en inclusief BTW. Deze prijs is geldig in België en alle landen waar we leveren en is exclusief leveringskosten die eveneens voor rekening van de gebruiker komen en exclusief aftrek van kortingen of waardebonnen die persoonlijk aan de gebruiker worden toegekend.

3.1.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd tegen de koopprijs die geldt op het ogenblik dat de bestelling van de gebruiker wordt bevestigd, op voorwaarde dat de producten voorhanden zijn (cf. Art. 2).

3.2 Voorbereidings- en leveringskosten

3.2.1. Bij de bestelling verbindt de gebruiker zich ertoe niet alleen de koopprijs van de bestelde producten maar ook de leveringskosten (hierna de “kosten”) van voornoemde producten te betalen. Deze kosten verschillen afhankelijk van het land van levering, het type van en de hoeveelheid bestelde producten en zijn inclusief btw.

3.2.2. De gebruiker kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door te klikken op het “winkelmandje”, waar een berekening van het totaalbedrag van de kost van de bestelling verschijnt, die overeenstemt met de koopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten te allen tijde te wijzigen. De kosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling door de gebruiker wordt bevestigd, op voorwaarde dat de  producten voorhanden zijn (cf. Art 2).

3.2.3. De leveringskosten:

  • Voor een zending in België:

Gratis voor een levering in één van onze winkels en voor elke bestelling van 250€ of meer; 2 € voor een pakjesautomaat Bpost en een afhaalpunt Bpost; 3.5€ voor een thuislevering Bpost

  • Voor een zending naar Europeese landen:

 5.5€ of gratis voor elke bestelling van 250€ of meer.

  •  Voor een zending naar Zwitserland:

5CHF

  • Voor een zending naar Groot-Brittanië:

5GPB

  • Voor een zending naar de Verenigde Staten :

9,9USD

  • Voor een zending naar de rest van de wereld :

9,9€

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Global-e die het voor ons mogelijk maakt de Buissonnière bestellingen naar meer dan 190 landen te versturen vanuit onze internationale website. De leveringstermijnen, - kosten en eventueel bijkomende douane kosten die afhankelijk zijn van de plaats van bestemming, worden aangegeven voor het moment van betaling.

3.2.4. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald ten gevolge van de keuze van de gebruiker voor een andere wijze van levering dan de goedkopere levering aangeboden door de verkoopster.


Artikel 4. Bestelmodaliteiten

4.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foute informatie die de gebruiker bij zijn bestelling heeft doorgegeven.

4.2 De gebruiker bevestigt zijn bestelling definitief door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken en verbindt zich ertoe het verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met de kosten en na aftrek van de eventuele waardebonnen volledig te betalen.

4.3 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten wordt er nogmaals op gewezen dat de bevestiging van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voornoemde bestelling verschuldigde geldsommen.

4.4 De verkoper bevestigt elke bestelling door de gebruiker binnen 24 werkuren (van maandag t.e.m. vrijdag) na bestelling een e-mail te zenden op het adres dat de gebruiker heeft opgegeven bij zijn registratie (hierna “bestellingsbevestiging”). Deze bestellingsbevestiging vermeldt met name de besteldatum, het bestelde product, de koopprijs vermeerderd met de kosten evenals het e-mailadres en de leveringsmodaliteiten.

4.5. De gecomputeriseerde registers die behoorlijk beveiligd in de computersystemen van de verkoper en diens partners zijn opgeslagen, zullen als bewijs gelden voor de berichten, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

4.6 De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren of te annuleren, wanneer:

- er een geschil bestaat met de gebruiker,

- de vorige bestelling niet of niet helemaal betaald is,

- de bankinstellingen geen toestemming willen geven voor de betaling.

In dit geval kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

4.7 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren om andere redenen dan de voornoemde of om bijzondere voorwaarden voor de bestelling in kwestie vast te leggen.

In dit geval dient de verkoper de gebruiker hiervan binnen 30 dagen nadat de bestelling is bevestigd, op de hoogte brengen.

4.8 Na levering van het(de) product(en) kan de gebruiker de bestelling niet meer annuleren, maar kan hij zijn verzakingsrecht uitoefenen volgens de voorwaarden beschreven in artikel 7.


Artikel 5 Betalingsmodaliteiten

5.1 De betaling van aankopen gebeurt door middel van een kredietkaart zoals Visa of Mastercard, via Bancontact en via overschrijving.  Buiten België zijn er andere betalingsmethodes, afhangend van het land waar de aankoop uitgevoerd wordt. Bij de bevestiging van de bestelling voert de gebruiker de naam van de creditcard-/bankkaarthouder, het kaartnummer, de vervaldatum van de kaart en het veiligheidsnummer in. Sommige bankinstellingen die kaarten uitgeven kunnen een extra handtekening van het type digipass vragen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle door de instelling die de kaart heeft uitgegeven. Als de betaling wordt bevestigd, wordt het bedrag na facturering van de bestelling geïnd volgens de modaliteiten die met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven zijn overeengekomen.

5.2 Indien U Uw betaling uitvoerd via bankoverschrijving, verbindt de klant zich er toe om het gehele bedrag van zijn factuur, inclusief de leveringskosten, te betalen binnen de 48 uur. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren indien de bataling niet is uitgevoerd binnen deze termijn. De overschrijving dient gedaan te worden op naam van Buissonnière n.v. Boulevard de l’Europe 145, B-1300 Wavre op rekening nummer 732-0222045-63 IBAN BE40 732022204563, BIC CREGBEBB.

5.3 Het(de) bestelde product(en) blijft(blijven) eigendom van de verkoper totdat de koopprijs en de bij de bestelling vermelde kosten volledig zijn betaald.


Artikel 6 Levering

6.1 De levering wordt door de verkopen uitgevoerd in meer dan 190 landen. Wij zijn een samenwerking aangegaan met Global-e. De leveringstermijnen, - kosten en eventueel bijkomende douane kosten die afhankelijk zijn van de plaats van bestemming, worden aangegeven voor het moment van betaling.

 

6.2 De bestelling wordt thuis bij de gebruiker of op het door de gebruiker opgegeven adres geleverd. De bestellingen worden met Bpost verzonden voor België en Frankrijk en door DHL voor de andere landen.

6.3 Bij de levering wordt aan de gebruiker een verkoopfactuur overhandigd.

6.4 Voor leveringen in België stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling en de ontvangst van de betaling naar het leveringsadres te verzenden. De bezorger meldt zich aan op het adres tussen 8 en 18 uur (op werkdagen) en overhandigt het(de) pakje(s) aan de geadresseerde of om het even welke persoon die op het opgegeven adres aanwezig is. Indien er niemand aanwezig is, wordt op het leveringsadres een bericht achtergelaten. Het is dan aan de gebruiker om contact op te nemen met de bezorger om een nieuwe datum af te spreken voor de levering, op hetzelfde adres of op een nieuw adres, of om af te spreken dat de zending op het dichtstbijzijnde postkantoor zal worden afgehaald. Als dit niet gebeurt binnen een termijn van 15 dagen nadat de bezorger het bericht heeft achtergelaten of als de gebruiker afwezig is wanneer de zending opnieuw wordt aangeboden, dan wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, die dan contact opneemt met de gebruiker om een nieuwe levering van de bestelling af te spreken. In dit geval kunnen er extra leveringskosten aan de gebruiker worden gefactureerd.

6.5 Voor leveringen buiten België stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen 15 dagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van de betaling te leveren. De leveringsmodaliteiten zijn die van de diensten van de post van het betrokken land.

6.6 De leveringstermijn wordt slechts ter informatie gegeven. De niet-inachtneming van de vermelde termijn doet voor de gebruiker geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan.

6.7 De overdracht van de risico’s op de gebruiker geschiedt op het ogenblik dat de bestelde producten ter beschikking van de gebruiker door de bezorger worden gesteld. Het bewijs van deze terbeschikkingstelling wordt gematerialiseerd door het door de bezorger gebruikte controlesysteem.

6.8 Het is aan de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en alle voorbehoud en klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden zijn. Hij mag het pakje zelfs weigeren, als het zou zijn opengemaakt of als het duidelijke sporen van beschadiging vertoont. Voornoemd voorbehoud en voornoemde klachten met betrekking tot de levering van de producten moeten binnen drie werkdagen na de levering van het(de) product(en) per aangetekende brief met ontvangstbewijs rechtstreeks en gelijktijdig aan de bezorger en de verkoper worden gericht.


Artikel 7. Verzakingsrecht en retourmodaliteiten

7.1 Als het(de) op de site gekochte product(en) de gebruiker niet bevalt(bevallen), heeft hij gedurende veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product het recht om van zijn aankoop af te zien, zonder dat hij hiervoor een boete hoeft te betalen en een reden dient op te geven. Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper op de hoogte brengen van zijn voornemen om zijn verzakingsrecht uit te oefenen. De beslissing van de klant om het recht ter herroeping te gebruiken, moet bij ons, via de aanvraag tot retour, online doorgegeven worden op de website van de verkoper, op de pagina "retour".

Houdt hij zich niet aan deze termijn, dan verliest de gebruiker zijn verzakingsrecht en moet hij zijn bestelling betalen.

7.2 De gebruiker heeft nadat hij zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend 14 dagen de tijd om het of de artikel(en) te retourneren. De klant zal de bevestiging van zijn retouraanvraag bij zijn retourzending voegen, die hij per mail kreeg na de aanvraag tot retour gedaan te hebben op de website van de verkoper. 

7.3 De koper retourneert het(de) product(en) aan de verkoper op volgend adres:

Buissonnière, E-Shop

Boulevard de l’Europe 145

B-1300 Wavre

België

tenzij hij andere instructies krijgt, met het transportmiddel van zijn keuze. De gebruiker dient het verzendingsbewijs te bewaren.

7.4 De kosten en risico’s die verband houden met de retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.

7.5 Mocht de gebruiker zijn verzakingsrecht en zijn recht om de producten te retourneren uitoefenen volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragrafen, dan verbindt de verkoper zich ertoe nadat hij het(de) product(en) heeft ontvangen de koopprijs en de leveringskosten aan de gebruiker terug te betalen, voor zover deze reeds is betaald.

7.6 De leveringskosten blijven verschuldigd zelfs bij retour en/of ruilen van het(de) bestelde product(en) als de gebruiker kiest voor een andere wijze van levering dan de goedkopere levering aangeboden door de verkoopter.

7.7 De gebruiker kan de bestelde producten ruilen volgens de vermelde voorwaarden in een winkel van de verkoper.

7.8 Bij terugbetaling van de geretourneerde producten crediteert de verkoper de creditcard waarmee voormelde producten zijn betaald met het bedrag gelijk aan de koopprijs van de producten, verminderd met de leveringskosten ten gevolge van de keuze van de gebruiker voor een andere wijze van levering dan de goedkopere levering aangeboden door de verkoopster, evenals het bedrag van de kortingen die bij de bestelling zijn verrekend. De terugbetaling aan de gebruiker geschiedt volgens de modaliteiten die zijn overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

7.9 De gebruiker kan zijn verzakingsrecht en/of inruilrecht alleen uitoefenen, als het(de) geleverde product(en) overduidelijk langdurig is(zijn) gebruikt (langer dan enkele minuten), is(zijn) beschadigd of er stukken van ontbreken.

7.10 Het(de) product(en) moet(en) absoluut behoorlijk beschermd en goed verpakt aan voormeld adres worden geretourneerd, in perfecte staat (niet kapotgemaakt, beschadigd of bevuild door de klant) samen met alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzing, enz. en met de retourbon (zie punt 7.2). Zo niet, kunnen ze niet worden teruggenomen of ingeruild.

7.11 Kunnen evenmin worden teruggenomen of ingeruild, producten wier verzender aan de hand van geen enkel bijgevoegd element kan worden geïdentificeerd (retournr., bestelnr., naam, voornaam, adres). Geretourneerde producten die niet door de verkoper kunnen worden aanvaard, worden bij de verkoper ter beschikking van de gebruiker gehouden. De gebruiker moet er de prijs van betalen. Bij abnormale of onrechtmatige retour behoudt de verkoper zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.

7.12 Artikelen die tijdens de uitverkoop, van 2 januari tot half februari, in onze e-shop werden aangekocht, kunnen niet worden geruild , noch teruggegegeven worden in de winkel, maar moeten per post naar de e-shop worden teruggestuurd zodat de artikelen terugbetaald kunnen worden.
De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de klant en zullen worden afgetrokken van het bedrag van de teruggestuurde artikelen.

 


Artikel 8 Wettelijke waarborg

8.1 De gebruiker geniet de wettelijke waarborg in artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek op alle gelijkvormigheidsgebreken die bestaan bij de levering van zijn product(en), als hij het gebrek op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten niet kende of niet geacht was dit te kennen. In dit geval kan de gebruiker eisen dat het(de) betrokken product(en) kosteloos wordt(worden) vervangen binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van soortgelijke producten.

8.2 De gebruiker kan evenwel niet eisen dat de overeenkomst bij geringe gelijkvormigheidsgebreken wordt ontbonden. Er zal in voorkomend geval eveneens rekening worden gehouden met slijtage die het gevolg is van het gebruik van het(de) product(en) door de gebruiker sinds levering.

8.3 De kosten voor het retourneren van het niet-conforme product neemt de verkoper voor zijn rekening, voor zover het product via de diensten van de Post vanuit België worden geretourneerd. Deze retourkosten worden gecrediteerd in de vorm van een waardebon die men bij een volgende bestelling kan aftrekken of worden in de eventuele terugbetaling verrekend.

8.4 De waarborg geldt niet voor:

- normale slijtage van het product,

- gebreken en schade door toedoen van de gebruiker.


Artikel 9 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

De verkoper verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten in overeenstemming met de privacybeleid beschikbaar via deze link: Privacybeleid.


Artikel 10 Communicatie per e-mail en per post

10.1 De gebruiker stemt ermee in dat de verkoper hem e-mails en post toestuurt, met name voor reclame-, informatie- en andere doeleinden.

10.2 Als de gebruiker geen/niet langer e-mails en post van de verkoper wenst te ontvangen, kan hij de verkoper een e-mail sturen op volgend adres: info@buissonniere.com of zich via de site uitschrijven.

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid van de verkoper

11.1 De verkoper gaat alleen een inspanningsverbintenis aan voor alle stappen met betrekking tot de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de latere diensten.

11.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van de site, met name een onderbreking van de dienst, hacking, de aanwezigheid van computervirussen of andere onaangenaamheden.

11.3 De aansprakelijkheid van de verkoper kan krachtens deze algemene voorwaarden in geen geval groter zijn dan de betaalde of te betalen bedragen bij de transactie die aan de basis ligt van voormelde aansprakelijkheid.


Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle elementen van de site, of het nu gaat om visuele of geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn exclusief eigendom van de verkoper.

12.2 Gebruikers met een eigen internetsite die een rechtstreekse link met de site van de verkoper wil aanleggen, moeten laatstgenoemde eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen. Het gaat in dit geval niet om een gewone impliciete toetredingsovereenkomst. Iedere hypertekst link die terugkoppelt naar de site en daarbij  gebruikmaakt van in-line linking, framing, deep-linking is uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link -zelfs indien hij stilzwijgend is toegelaten- op eenvoudig verzoek van de verkoper onmiddellijk worden verwijderd.


Artikel 13 Geschillen

13.1 De contractuele betrekkingen die de partijen bindt, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

13.2 Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering kan worden ingesteld. Wanneer een minnelijke schikking uitblijft, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd om het geschil tussen de partijen te beslechten.

13.3 De klant kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr. E-mailadres die op het platform moet ingevoerd worden: info@buissonniere.com


Artikel 14 Nietigheid en draagwijdte

14.1 Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden geacht of verklaard overeenkomstig de wet, een reglement of ingevolge een definitieve uitspraak, dan blijven de kracht en draagwijdte van de overige bepalingen ongewijzigd.

14.2 Deze algemene voorwaarden en het aan de gebruiker overgemaakte besteloverzicht vormen een contractueel geheel en bevatten alle contractuele betrekkingen tussen de partijen.


Artikel 15 Wijziging

15.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en brengt de gebruikers via de site van de nieuwe versie op de hoogte.

15.2 Alleen de voorwaarden die op de site staan op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd zijn van toepassing. De gebruiker kan deze voorwaarden vóór of tijdens de bestelling uitprinten.