Privacybeleid

 

Buissonnière verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacybeleid beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

In deze privacybeleid verwijzen de begrippen “Buissonnière”, “wij”, “we” of “ons” naar de firma Buissonnière SA, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met statutaire zetel te 1300 Wavre, boulevard de l’Europe, 145 en ingeschreven bij het Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0439.812.351.

 

1. Gegevens die we over u vergaren

We vergaven en verwerken mogelijks de volgende gegevens over u:

Uw persoonlijke identificatiegegevens (bijvoorbeeld: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.);
Indien uw elektronische identiteitskaart wordt gebruikt als getrouwheidskaart of als snel identificatiemiddel, verwerken wij enkel de gegevens die op de kaart zichtbaar zijn (bijvoorbeeld: naam, voornaam, postcode, geboortedatum, geslacht, enz.). Informatie op de elektronische chip die niet zichtbaar is op de kaart zal niet verwerkt worden door Buissonnière;
Uw bankgegevens (bankkaartnummers, creditcardnummers, enz.);
Uw elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, enz.) bij uw bezoek aan onze website https://www.buissonniere.com/ of bij uw onlineaankopen;
Beelden in verband met het gebruik in de winkel van bewakingscamera's, alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en
Uw professionele identificatiegegevens, als u een professionele klant of leverancier bent.
De gegevens die we over u vergaren, worden door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met:

De Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; en
De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving in Belgie in elk geval zoals van kracht en van toepassing en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of vervangen (hierna collectief “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” genaamd).

 

2. Gebruik van uw informatie

We gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden:

Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen u en ons (bijvoorbeeld het koopcontract van onze producten) of om u informatie en diensten te verstrekken die u van ons vraagt (bijvoorbeeld in verband met een verzoek om informatie);
Om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al hebt gekocht of aangevraagd;
Om ons in staat te stellen contact met u op te nemen voor direct marketing doeleinden (in het bijzonder via e-mail marketing);
Om u te informeren over wijzigingen die zijn aangebracht aan onze diensten;
Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier aan u en voor uw computer/apparaat wordt voorgesteld;
Om de veiligheid van onze werkplaatsen, gebouwen en winkels te verzekeren;
Om u IT-ondersteuning te bieden;
Om u klantenondersteuning te bieden (in het bijzonder via onze dienst na-verkoop);
Om fraude te voorkomen en op te sporen;
In het kader van herstructureringen van ondernemingen;
Voor interne en externe audits;
Voor de behandeling van geschillen waarbij u betrokken bent.

 

3. Rechtsgrond

Uw gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

Als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten (we moeten bijvoorbeeld uw adres opslaan om u online producten aan te leveren);
Als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Buissonnière van toepassing is;
Als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bv. als we uw gegevens nodig hebben om de beveiliging van onze winkels te waarborgen of om fraude te voorkomen);
Wanneer u hiermee hebt ingestemd.
 

4. Mededeling van uw gegevens

Met het oog op de hierboven uiteengezette doeleinden mogen we uw gegevens delen met:

Onze zakelijke partners;
Overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
Banken en verzekeraars;
Onze professionele adviseurs (bv. onze advocaten of boekhouders);
Onze leveranciers van IT gerelateerde diensten;
Onze leveranciers van marketing gerelateerde diensten;
Onze interne medewerkers op het gebied van klantenservice, marketing en IT.

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

Indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
Indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van Buissonnière, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.
 

5. Doorgifte van uw gegevens

We geven mogelijks bepaalde gegevens van u door aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) met inbegrip van de Verenigde Staten indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 2 en/of (ii) om uw gegevens bekend te maken aan een derde partij in overeenstemming met punt 4 van dit Privacybeleid.

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

De wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
De doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG) of is conform het EU-US-Privacy Shield in geval van een doorgifte naar de Verenigde Staten.
Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens buiten de EER en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 10 vindt.

 

6. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

U heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte blijft van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming;
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te beperken. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
U heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
Als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
U heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten.
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten het u dan weten.

 

7. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in deze privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

Buissonnière hanteert de volgende criteria om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen in functie van de context en het doel van elke verwerking:

De tijd verstreken sinds het einde van uw commerciële relatie met Buissonnière;
Veiligheidsredenen (bijvoorbeeld de veiligheid van onze gebouwen of onze computersystemen);
Elk huidig of potentieel geschil;
Elke wettelijke of reglementaire verplichting om persoonsgegevens te bewaren of te wissen (bijvoorbeeld een bewaarplicht opgelegd door een boekhoud-, belasting- of verzekeringsrecht).
 

8. Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?

Onze mogelijkheid om:

Onze verplichtingen uit onze overeenkomst met u of;
De op u toepasselijke wettelijke verplichtingen,
na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde gegevens over u. Als u ons de gevraagde gegevens dus niet bezorgt of als u ons vraagt om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kan dit inhouden dat wij één of meerdere wettelijke of contractuele verplichtingen schenden.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw gegevens niet voor enige geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd op uw gegevens.

 

10. Contactgegevens

Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacybeleid (met inbegrip van uw bovenstaande privacyrechten moeten gericht worden aan onze Correspondent voor gegevensbescherming via email naar priveleven@buissonniere.com.

 

11. Veranderingen aan deze privacybeleid

Buissonnière behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen zodat u altijd op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.